Visie en Toepassing

Totaalvisie en mogelijkheden evangelisatie en gemeenteopbouw

Als je een visie hebt, moet die aan de praktijk getoetst zijn en moet je ervaren hebben wat werkt. Daarom een korte review van de laatste 40 jaar. Er is veel bedacht aan visies en activiteiten om mensen te bereiken met het Evangelie die er geen binding (meer) mee hebben. Hierbij werden zelfs verschillende manieren en activiteiten bedacht voor diverse doelgroepen in de maatschappij en voor dorps- en stadsgemeenten. Het gaf nauwelijks resultaat en de kerkverlating ging alleen maar door.

Thema’s als: Missionair gemeente zijn en Discipel zijn werden prominent onder de aandacht gebracht. Helaas gaf dit alles niet het resultaat waar we op hoopten.
Uit diverse gemeenten hoor ik reacties, onder andere: Er zijn bij ons al vele jaren gemeenteavonden geweest in het kader van evangelisatietoerusting en bewustwording en er verandert niets. Die er komen zijn de mensen die al betrokken zijn. Voor mij ook heel herkenbaar.

Je kunt ook proberen om een compleet traject over een hele gemeente neer te leggen, dat verlangen herken ik. Maar mijn visie is een Bijbelse revisie, te beginnen met Handelingen 2: 42-47. Als wij dan gedreven door de liefde van Christus onze roeping verstaan, dan word je ook getuige, vervuld door de Heilige Geest.

Twee fundamentele vragen voor iedere christen zijn dan:
1. Ben ik bruid van Christus?
2. Gaat het mij aan het hart, als mijn naaste Christus nog niet kent als Verlosser en Zaligmaker?

De voordelen van mijn werkwijze zitten in de jarenlange ervaring van wat werkt in evangelisatie en toerusting met de daarbij horende visie.

Om getuige te kunnen zijn is de eerste voorwaarde dat je als bruid met Christus verbonden bent (“De gemeente als bruid en moeder”), zodat de liefde van Christus dringt om hier van getuige te zijn met het voortdurend gebed: Al wat u ontbreekt” .

Het tweede is toerusting met praktische handvatten om vrijmoedig te kunnen getuigen in Woord en daad. Hiervoor is de interactieve lezingVisie en mogelijkheden”. Het boek Een frisse wind in de kerk krijgt u hierbij als extra toerusting. Van wezenlijk belang is een gesprek met de hele kerkenraad waarin ik de visie en mogelijkheden aangeef en het boek “Al wat u ontbreekt” gratis verstrek, met leesgarantie.

De kerkenraad beslist daarna of en hoe u wilt verder gaan. Het vervolg wordt door de kerkenraad bepaald, dit kan zijn:
–  De kerkenraad bespreekt het boek “Al wat u ontbreekt” in een aantal vergaderingen en bid om de doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente en stelt het gebed in de prediking aan de orde.
–  Interactieve gemeenteavond met onderwerp “De gemeente als bruid en moeder
Dit kan de predikant doen, of mij wordt gevraagd dit te doen.
Het is belangrijk dat de roeping van iedere christen om getuige te zijn, als voorbereiding van de
gemeenteavond, voldoende en nadrukkelijk in de prediking aan de orde komt.
–  Na 6 tot 12 maanden de interactieve gemeenteavond Visie en mogelijkheden

Voordelen van deze totaalvisie
a.  De kerkenraad is direct betrokken op de gemeente en bepaalt daarom het traject in overleg.
b.  Het is meer dan alleen missionaire bewustwording, omdat ook het hele traject van vorming en toerusting, “leren van jong tot oud” geïntegreerd kan worden.
c.  Het vraagt minder vergader- en implementatietijd en is helemaal gratis.
d.  U kunt mij, als ervaringsdeskundige op alle facetten van gemeentetoerusting, altijd bellen voor vragen en advisering om alle gremia van het gemeenteleven in te schakelen.

Download artikel als pdf

Gemeenteopbouw

Het kost echt geen € 30.000,- . De HEERE heeft mij de mogelijkheden gegeven alles gratis te verzorgen. Wilt u meer over mijn visie weten, bestudeer dan mijn website helemaal.

Heeft u vragen of wilt u nadere info zoals een concept van een lezing, neem dan contact op.