Gemeente-opbouw: moeiten en kansen

Gemeente-opbouw: moeiten en kansen

Het opstellen van een beleidsplan, het schrijven van visiestukken en het vergaderen hierover vraagt veel tijd. Een organisatie met veel commissies loopt ook het risico van fragmentatie. Hierbij heeft ieder zijn eigen ding en het totale overzicht raakt uit beeld.

Bijvoorbeeld: evangelisatie is de verantwoordelijkheid van de evangelisatieouderling bijgestaan door een commissie. Daarover denkt de rest van de kerkenraad meestal niet mee.

Het onderwijs aan kinderen en jongeren, catechisatie, is vaak gedelegeerd aan predikant/catecheet en jeugdouderling of commissie. Hoe dit functioneert? Wie vraagt er naar? Wie heeft er zicht op?

De (Hervormde) Vrouwen Dienst die nieuw ingekomen mensen een bezoek brengt, een bloemetje brengt bij jubilea en ziekte. Wordt er gebruik gemaakt van de geboden gastvrijheid om ook een bemoediging uit de Bijbel door te geven of te getuigen van het geloof? Kansen bij mensen aan de “rand” van de kerk!!

Ook de diakenen hebben bij uitstek missionaire mogelijkheden, door om te zien naar gemeenteleden met zorgen en moeite.

God vraagt in Mattheus 25 onze talenten te gebruiken in dienst van Hem, tot Zijn eer en tot opbouw en uitbreiding van Zijn koninkrijk. Iedere christen is geroepen om getuige te zijn van de hoop die in hem/haar is.

Als je deze lijn hanteert, dan hoef je geen bijzonder dingen meer te organiseren om als gemeente missionair te zijn. Dan hoef je niet meer te investeren in allerlei projecten die tijd en geld kosten.

Als we zorg dragen voor de opbouw van de gemeente en verlangen naar groei, dan moeten we als gemeente ook visie hebben op structureel onderwijs en toerusting.

Begin op 4-jarige leeftijd met zondagsschool / voorbereidende catechese en zorg voor een doorlopende leerlijn tot en met de belijdenis. Behalve de vorming van de jongeren is het ook belangrijk om de volwassenen toe te rusten. Vorm kader voor jeugdwerk en ambtsdragers.

Een leidraad zou kunnen zijn Leren van jong tot oud’.

Deze aanpak zal niet altijd integraal overgenomen kunnen worden, maar wel aangepast aan de mogelijkheden van de eigen gemeente in een weloverwogen besluit.

Gert van Merkerk
14-09-2020

Download artikel als pdf

terug